REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

B2B.EUROPEDG.pl

 „Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.        Sklep b2b.europedg.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów niebędących Konsumentami.
 2.        Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep b2b.europedg.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3.        Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu b2b.europedg.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1.        FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej b2b.europedg.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2.        FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej b2b.europedg.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3.        KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4.        KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.        KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6.        NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 7.        PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8.        REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 9.        SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem b2b.europedg.pl.
 10.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA EUROPE DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000497265, NIP: 9151792044, REGON: 022349270, kapitał zakładowy: 1.153.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@europerdg.pl, numer telefonu: +48 71 382 83 20.
 11.    UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Minimalna kwota Zamówienia wynosi 2.000 zł netto.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1.        Sklep b2b.europedg.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 2.        Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3.        Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością netto. Cena nie zawiera podatku VAT oraz kosztów dostawy.
 5.        Ceny Produktów są wyświetlane po zalogowaniu się na Konto Klienta. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania Zamówienia lub jego części.
 6.        Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep b2b.europedg.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Minimalna kwota Zamówienia to 1.000 zł netto.
 7.        W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.
 8.        Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie ... dni od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
 9.        Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10.    Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1.        Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3.        Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4.        Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz Regulamin.
 5.        Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6.        Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.        Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.    płatność przy odbiorze - w kasie biura handlowego Sprzedawcy. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu Zamówień.

 1.        W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w złotych polskich (PLN), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 19 1750 1064 0000 0000 3319 1278 Raiffeisen Bank Polska S.A.
 2.        W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w euro (EUR), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL91 1750 1064 0000 0000 3319 1437 Raiffeisen Bank Polska S.A.
 3.        W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w dolarach amerykańskich (USD), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL41 1750 1064 0000 0000 3319 1561 Raiffeisen Bank Polska S.A.
 4.        Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w tym za koszty dostawy w terminie 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż w terminie wynikającym z załączonego dokumentu sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5.        W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6.        Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1.        Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od ilości zamówionych Produktów oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2.        Koszt dostawy produktu wynosi 150 zł netto za przesłanie 1 palety. Darmowa dostawa obowiązuje przy Zamówieniu o wartości co najmniej 3000 zł netto.
 3.        Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

3.1.    Czas kompletowania Produktu wynosi 1-2 dni robocze od momentu zaksięgowania się wpłaty.

3.2.    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1.        Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (JAS - FBG).
 2.        W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej Sprzedawcy, świadczącej o nienaruszeniu paczki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3.        Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 4.        Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w terminie 2 (dwóch) dni od momentu otrzymania paczki. 
 5.        Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 6.        Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.Definicje:

 • Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sprzedającego w związku z wadą niezadowalającą jakością produktu i/lub usługi.
 • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność zaciągania praw i zobowiązań we własnym imieniu.
 • Reklamujący – Klient lub inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentowania Klienta.
 • Sprzedający - Europe Distribution Group Sp. Z o. o.
 • Dokumenty potwierdzające zakup zasadność reklamacji– faktura lub paragon wystawiony przez Sprzedającego potwierdzający zakup reklamowanego produktu u Sprzedającego.

 

2.Odpowiedzialność:

a)    Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji Sprzedającemu według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

b)    Sprzedający – jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji oraz poinformowania Reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia.

c)     Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu, wynikłą z użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

 

3.Zasady zgłaszania reklamacji:

a)    Termin składania reklamacji – reklamacja może być wniesiona w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania dostawy. Za dzień otrzymania dostawy uznaje się dzień fizycznego odebrania przez Klienta towaru potwierdzonego podpisem. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.

b)    Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi.

c)    Miejsce składania reklamacji – reklamacja powinna być zgłoszona za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@europedg.pl

d)    

e)    Treść zgłoszenia reklamacyjnego – reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na formularzu reklamacji, który dostępny jest na stronie internetowej.

f)     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy odbiorze towaru, co do jego zgodności z umową należy sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem w obecności kuriera. Jeżeli kurier nie wyraża zgody na oczekiwanie lub sporządzenie reklamacji, w tym jej podpisanie, należy koniecznie zrobić zdjęcia dostarczonego towaru przed jego rozpakowaniem i niezwłocznie wykonać telefon do Sprzedawcy siedziby firmy oraz dodatkowo przesłać wiadomość e-mail na adres wskazany w niniejszym regulaminie.

g)    Podczas spisywania p Protokoółu reklamacyjnyego powinien należy zawierać załączyć następujące informacje:

 •          Datę dostawy towaru,
 •          Numer listu przewozowego,
 •          Nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres klienta,
 •          Jeśli istnieje taka możliwość wykonać zdjęcia uszkodzonej palety/towaru,
 •          Udokumentować uprawnienia do dochodzenia roszczenia (paragon, faktura) poprzez załączenie kopii Dokumentu potwierdzającego zakup,
 •          Dane kierowcy (imię i nazwisko) oraz auta ( numer rejestracyjny),
 •          Podpis kierowcy (UWAGA!: KIEROWCA MA OBOWIĄZEK PODPISAĆ SIĘ POD PROTOKOŁEM!),
 •          Dokładny opis przebiegu przyjęcia dostawy,
 •          Podać ilość braków lub ilość uszkodzonych produktów zamówionych przez Klienta.

h)    W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia braków formalnych, nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną.

i)     Termin przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym formularz reklamacji i dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji dotarły do siedziby Sprzedającego.

j)     Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacji spowoduje odesłanie go Klientowi do uzupełnienia, co skutkować będzie wydłużeniem czasu niezbędnego na rozpatrzenie reklamacji.

 

4.Rozpatrzenie reklamacji:

a)    Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu przyjęcia reklamacji.

b)    Sprzedający może uznać, odmówić uznania odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.

c)     Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej.

d)    W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych jest niemożliwe Producent informuje Reklamującego w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.

e)    Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Sprzedającego.

f)     W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Sprzedającego jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Reklamującego.

 

5.Odwołanie się od decyzji:

a)    Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.

b)    Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.        Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.    Newsletter.

 1.        Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2.        Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.        Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2.        Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.    przeglądarka internetowa,

3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1.        Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2.        Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3.        Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@europerdg.pl.
 2.        W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3.        Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4.        Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.        Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@europerdg.pl.

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1.        Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2.        Konta użytkowników, którzy przez okres trzech miesięcy od daty jego założenia,  nie dokonają żadnej transakcji wygasają. 

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1.        Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem b2b.europedg.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością EUROPE DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000497265, NIP: 9151792044, REGON: 022349270, ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony b2b.europedg.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2.        Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony b2b.europedg.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3.        Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem b2b.europedg.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem b2b.europedg.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2.        W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.        Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5.        Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.